کتاب الکترونیکی آموزش طراحی وب مبتدی

رایگان!
کتاب الکترونیکی آموزش طراحی وب مبتدی HTML مخفف Hyper Text Markup Language به معنی زبان نشانه گذاری فوق متن میباشد. HTML زبان استاندارد طراحی صفحات…

کتاب الکترونیکی آموزش مفاهیم شبکه رایانه ای رایگان

رایگان!
کتاب الکترونیکی آموزش مفاهیم شبکه رایانه ای مجموعه‌ای از سیستم‌های مستقل از هم که به وسیله‌ی یک رسانه‌ی انتقال با…